Sporthal de Struijck   Zaandam

EXTRA AKTIVITEITEN PROGRAMMA   

Zaterdag


Zondag


Zaterdag


Zondag


Donderdag


Vrijdag


Zaterdag


Zondag

11  Mei


12  Mei


18  Mei


19  Mei


23  Mei


24 Mei


25  Mei


26  Mei


Kunstrij wedstrijd ZRC Pauwin


Kunstrij wedstrijd ZRC Pauwin


Internationaal Rolhockey Toernooi


Internationaal Rolhockey Toernooi


Stembureau


Beker finales tafeltennis


Kunstrijwedstrijd ZRC Pauwin


Kunstrijwedstrijd ZRC Pauwin